Kilka słów o naszej Kancelarii

Biuro księgowe

Czesława Zalewska

Firma istnieje od 1992 roku i jest jedną z najstarszych firm tego typu na rynku. Jej właścicielką jest Czesława Zalewska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz od 1990 roku dyplomowany biegły księgowy wpisany na listę biegłych rewidentów (w drodze uchwały podjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w wyniku transferu i weryfikacji tytułu biegłego księgowego na biegłego rewidenta).

Od początku istnienia firma oferuje: badanie sprawozdań finansowych, audyty finansowe, przegląd ksiąg na potrzeby własne, analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw i określonych przedsięwzięć, wsparcie w zakresie rachunkowości i rozliczeń rachunkowo-podatkowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i raportów z działalności jednostki dla zarządzających, rozliczenia produkcji oraz przepływy pieniężne. 

 

 

Doradztwo Podatkowe

Krzysztof Zalewski

Firma istnieje na rynku od stycznia 2005 roku. Jej właścicielem jest Krzysztof Zalewski – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów ekonomicznych ukończonych w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Warszawie. Od 2004 roku Krzysztof Zalewski widnieje na liście doradców podatkowych. 

Firma specjalizuje się w usługach obejmujących m.in.: analizy finansowe, doradztwo podatkowe, wyceny wartości przedsiębiorstw, wsparcie w zakresie rachunkowości i rozliczeń rachunkowo-podatkowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i raportów z działalności jednostek dla zarządzających, rozliczenia produkcji oraz przepływy pieniężne. 

 

 

Radca prawny/Doradztwo Podatkowe

Marzena Ostrowska

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w 2012 r., dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej, posiada doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, karnego, finansowego, w tym w sprawach wykorzystywania środków Unii Europejskiej oraz podatkowego, jak również doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, gospodarczych, podatkowych oraz w postępowaniach przed urzędami. Doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, finansowego i podatkowego nabyte w administracji publicznej. Wpisana na listę doradców podatkowych od 2004 r. i audytora wewnętrznego od 2004 r. Oferuje także prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o posiadane uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg i doświadczenie w tym zakresie. 

 

 

Nasza oferta obejmuje: 
 
- świadczenie pomocy prawnej w sprawach indywidualnych osób fizycznych na gruncie: prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty), cywilnego (spadki, odszkodowania, umowy), ochrony dóbr osobistych, ochrony praw autorskich i pokrewnych, sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawa osobowego i rzeczowego, prawa lokalowego i spółdzielczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wykonawczego, administracyjnego (budowlanego), podatkowego,
- pełną obsługę prawną i świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, w tym w sprawach prawa upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, hipoteki, zastawy, zamówień publicznych, finansowego (dotacje celowe, środki europejskie), windykacja należności,
- prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędami Skarbowymi, ZUS, urzędami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, w postępowaniach wieczystoksięgowych, w sprawach roszczeń dochodzonych w postępowaniach egzekucyjnych,
- sporządzanie pism procesowych: pozwy, apelacje, zażalenia, skargi, sprzeciwy, odwołania, w tym odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy oraz pism w sprawach administracyjnych i podatkowych,
- doradztwo w zakresie umów, sporządzanie/opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych z powyższych dziedzin prawa, wypełnianie wniosków do banku,
- pełną obsługę księgową: działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego (wszystkich branż), spółek osobowych (wszystkich branż), spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i partii politycznych,
- kompleksową obsługę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym prawa celnego i podatku akcyzowego,
- pomoc przy zakładaniu firm: zgłaszanie do KRS, dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw oraz do rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
- prowadzenie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych (w tym skarg i odwołań),
- wsparcie i reprezentację firm podczas kontroli podatkowych i skarbowych,
- przygotowanie lub wsparcie w przygotowaniu rozliczenia produkcji,
- przygotowanie i wsparcie w zakresie automatyzacji wyliczeń do podatku odroczonego w MS Excel,
- przygotowanie i wsparcie w zakresie zautomatyzowania związanego ze sporządzaniem sprawozdań finansowych wraz z informacją dodatkową i przepływami pieniężnymi metodą pośrednią w programie MS Excel,
- przygotowanie i wsparcie w zakresie zautomatyzowania rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym w programie MS Excel,
- sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby giełdowe, a także na dzień przed ogłoszeniem upadłości lub likwidacji firmy,
- wycenę majątku podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości lub likwidacji oraz sporządzanie sprawozdań dla postępowania naprawczego,
- sporządzanie dokumentacji księgowej w ramach łączenia lub przejęcia podmiotów gospodarczych,
- wycenę majątku w celu zakupu lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa wraz z zabezpieczeniem podatkowym przed ewentualnymi negatywnymi skutkami w zakresie zobowiązań podatkowych nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zabezpieczenie przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa lub nabytej zorganizowanej jego części),
- opracowywanie planów kont zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdej firmy z podziałem na poszczególne rodzaje działalności, w tym: rachunek kalkulacyjny i porównawczy,
- kadry i płace,
- analizy finansowe i ekonomiczne,
- porady przez Internet.