Postępowanie naprawcze, upadłościowe i likwidacyjne

1. Postępowanie naprawcze,

2. Postępowanie upadłościowe,

3. Postępowanie likwidacyjne. 

 

Oferujemy pomoc przedsiębiorcom w zakresie postępowania naprawczego, upadłościowego oraz likwidacyjnego. Nasze wieloletnie doświadczenie w tych postępowaniach pozwala nam świadczyć wysokiej jakości usługi w zakresie doradztwa oraz wsparcia w realizacji określonych postępowań. Oferujemy także pomoc w restrukturyzacji firmy celem uniknięcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. 

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze jest alternatywą dla postępowania upadłościowego. Postępowanie takie mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania, ale ich sytuacja ekonomiczna jest na tyle trudna, że w niedługim czasie staną się niewypłacalni.

Postępowania naprawczego, mimo spełnienia powyższego warunku, nie mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy:

 - już prowadzili postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata

 - już byli objęci układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat

- przeciw którym przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat

- w stosunku do których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat

 

Z chwilą zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę swoich zobowiązań nie ma on już podstaw do wszczynania postępowania naprawczego.

Postępowanie naprawcze jest wszczynane samodzielnie przez przedsiębiorcę, który złoży oświadczenie w sądzie o wszczęciu takiego postępowania. Oświadczenie to powinno zawierać wymogi określone w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe ma na celu ochronę wierzycieli poprzez zamrożenie majątku dłużnika. Z  jednej strony działanie to uniemożliwia uszczuplenie tego majątku, zaś z drugiej hamuje narastanie obciążeń dłużnika (np. przez ustanie narastania odsetek).  

Ogłoszenie upadłości pozwala na weryfikację stanu majątku dłużnika. Na żądane sądu ma on bowiem obowiązek złożyć aktualny bilans, rachunek wyników (zysków i strat) oraz spis wierzycieli.

 

Upadłość może zostać ogłoszona wobec przedsiębiorcy (dłużnika):

- który zaprzestał płacenia długów (ma wierzycieli, których nie spłaca)

- którego majątek nie wystarcza na spłacenie długów (w dokumentach księgowych występuje nadwyżka zobowiązań nad aktywami)

 - który nie ma perspektyw odzyskania zdolności płatniczej lub zwiększenia wartości majątku

 

Do ogłoszenia upadłości konieczne jest stwierdzenie, że:

- fakt niepłacenia wymaganych zobowiązań (długów) jest konsekwencją trwałej utraty zdolności płatniczej, a nie wynika z przejściowych trudności

- majątek dłużnika jest w stanie pokryć koszty postępowania upadłościowego

Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne ma na celu likwidację funkcjonującego przedsiębiorstwa poprzez zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli, rozdysponowanie składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz zakończenie bieżących spraw spółki. Postępowanie to jest prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.

Likwidacja zmierza do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych spółki. Polega ona na stopniowym zmierzaniu do wykreślenia likwidowanego podmiotu z odpowiedniego rejestru. Regulacja spraw majątkowych opiera się przede wszystkim na: ściągnięciu wierzytelności likwidowanego podmiotu, upłynnieniu jego majątku i zapłacie zobowiązań. 

W praktyce pojęcia likwidacja i upadłość często są ze sobą utożsamiane. Obydwa określają sytuacje prawne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z tym że upadłość jest przyczyną, a likwidacja jej skutkiem. Każda upadłość kończy się likwidacją, natomiast nie każda likwidacja spowodowana jest upadłością przedsiębiorstwa.

 

Świadczymy usługi związane z postępowaniem upadłościowym, naprawczym oraz likwidacyjnym w następujących zakresach:

- weryfikacja, analiza sytuacji finansowej pod względem wszczęcia postępowania naprawczego, upadłościowego, likwidacyjnego

- sporządzanie dla potrzeb upadłości, likwidacji czy też postępowania naprawczego potrzebnych sprawozdań finansowych, przygotowanie sprawozdań w zakresie bilansu otwarcia likwidacji lub upadłości

- przygotowanie wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości lub rozpoczęcie postępowania naprawczego jednostki 

- odzyskanie podatku ze sprzedaży w oparciu o przepisy ustawy o VAT – tzw. odzyskanie wierzytelności

- przygotowanie projektu uchwał do rozpoczęcia procesu likwidacji wraz z wyborem osoby likwidatora

- wsparcie i doradztwo w zakresie likwidacji 

- przygotowanie planu likwidacji i jego realizacja

- prowadzenie procesu likwidacyjnego, w tym prowadzenie ewidencji księgowej

 
W celu uzyskania informacji o cenie kompleksowej obsługi firmy prosimy złożyć zapytanie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce kontakt.