Doradztwo podatkowe

 

 

Spis treści

1. rozliczenia publiczne,

2. sporządzanie dokumentacji, ewidencji podatkowej,

3. zagwarantowanie bezpieczeństwa podatkowego,

4. optymalizacja podatków, 

5. pomoc w bieżących sprawach,

6. reprezentacja przed organami administracji publicznje,

7. stały nadzór podatkowy,

8. dokumentacja cen transferowych,

9. porady przez internet,

10. wsparcie w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego.

Cele doradztwa podatkowego:

 

- zapewnienie prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych wszelkich zobowiązań Państwa firm, przedsiębiorstw, korporacji, grupy spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

W Polsce przepisy prawa podatkowego reprezentują bogaty wachlarz różnych podatków - zaczynając od podatków dochodowych poprzez podatek VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, a kończąc na podatkach lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek rolny i leśny oraz podatek akcyzowy.

Pomimo występującej dużej liczby podatków i opłat publicznoprawnych, dochodzą jeszcze dodatkowe elementy, dotyczące sprawozdawczości poszczególnych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego.

Zapewnienie prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych na początku przejawia się analizą wszelkich obowiązków publicznoprawnych - od rozliczeń podatkowych aż po całą sprawozdawczość. W trakcie współpracy polega to na analizie zmieniających się przepisów i zastosowanie tych zmian w podmiocie gospodarczym współpracującym z nami.

powrót do spisu treści

 

- sporządzanie prawidłowej dokumentacji, ewidencji podatkowej

W oparciu o ustawę o rachunkowości należy prowadzić księgi rachunkowe i na ich podstawie dokonywać wszelkich wyliczeń podatkowych. W tym też celu konieczne jest dostosowanie ksiąg rachunkowych, aby wyliczenia podatkowe nie były zbyt skomplikowane i zostały przygotowane w sposób logiczny i łatwy do zrozumienia. Odpowiednia ewidencja rachunkowa, uzupełniona dodatkową ewidencją podatkową w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej, daje komfort i możliwość zajmowania się sprawami merytorycznymi firmy oraz gwarantuje, że księgi są wiarygodne i rzetelne.

Nierzetelna lub niewiarygodna ewidencja rachunkowa może skutkować nałożeniem odpowiedzialności karnej na kierownika jednostki z tytułu naruszenia zasad prowadzenia ewidencji rachunkowej, określonych w ustawie o rachunkowości.

powrót do spisu treści

 

- zagwarantowanie bezpieczeństwa podatkowego

Doradztwo podatkowe ma zapewnić bezpieczeństwo klientom korzystającym z usług profesjonalistów, jakimi są doradcy podatkowi. Bezpieczeństwo może być budowane zarówno w pojedynczych sprawach i przedsięwzięciach, jak i podczas całego okresu funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego.

Bezpieczeństwo przy korzystaniu z usług doradców podatkowych polega także na zabezpieczaniu członków zarządu oraz właścicieli przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności przewidzianej w ustawie Kodeks Karny Skarbowy oraz w ustawie Kodeks Karny za złe wyliczenia podatkowe.

 

Bezpieczeństwo uzyskuje się poprzez:

- prowadzenie stałego nadzoru wszelkich transakcji

- nadzór i bieżącą kontrolę ewidencji księgowej oraz dokumentów księgowych

- występowanie z interpretacjami w celu otrzymania indywidualnych interpretacji do różnych organów podatkowych

- prowadzenie okresowych audytów podatkowych

- dla spółek przeprowadzających badania bilansu przez biegłych rewidentów -  zapis w kontrakcie o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego oraz wystawienie opinii na ten temat

Wyżej opisane działania umożliwiają osiągnięcie:

- bezpieczeństwa finansowego

- niepodważalnych zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych wydanych w formie interpretacji indywidualnych

- oszczędności bezpośrednio w wymiarze pieniężnym poprzez brak potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów na ewentualne postępowania czy też spory podatkowe

- zmniejszenie uciążliwości kontroli podatkowych oraz zmniejszenie odpowiedzialności członków zarządu i właścicieli przedsiębiorstw

- uzyskanie ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych

powrót do spisu treści

 

- optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa polega na znalezieniu najlepszego rozwiązania pozwalającego na:

- zminimalizowanie wysokości opłacanych podatków

- dobranie właściwej formy opodatkowania

 

Raport w zakresie optymalizacji podatkowej daje możliwość wprowadzenia oszczędności, nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taki raport jest przydatny nie tylko na początku działalności (przed zarejestrowaniem firmy), lecz także w trakcie jej prowadzenia, np. przed rozpoczęciem nowej inwestycji. Prognoza w zakresie optymalnego opodatkowania może trwać od kilku do kilkunastu dni (nie dłużej niż 10 dni) i zależy od formy opodatkowania oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Bardzo często optymalizacja podatkowa dotyka kwestii przepływów pieniężnych, które w wielu sytuacjach są niepotrzebnie mrożone w formie opłacania podatków. Koszt obsługi takiego kredytowania budżetu Państwa jest często wysoki i może wynikać z potrzeby zaciągania kredytów oraz pożyczek krótkoterminowych w różnej formie (np. kart kredytowych).

Do przeprowadzenia prognozy podatkowej niezbędne są następujące informacje:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a dla spółek wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

- wysokość przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne rodzaje działalności, co ma na celu przyporządkowanie między innymi do stawek podatkowych w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

- osiągane przychody oraz związane z nimi koszty z innych źródeł, ewentualnie dochody małżonków w celu weryfikacji możliwości wspólnego opodatkowania małżonków

- kwoty stosowanych ulg i odliczeń w podatku dochodowym

- krótki opis przedmiotu działalności, w tym także krótki wywiad w celu uzyskania dodatkowych informacji, który umożliwi ustalenie stosowanych zasad rozliczeń publicznoprawnych (w tym: cła, akcyzy, podatki lokalne)

- koszty uzyskania przychodów

- zeznania roczne lub też przygotowane wyliczenia podatkowe

 

Wszelkie dane finansowe powinny pochodzić z ostatniego miesiąca poprzedniego okresu obrachunkowego oraz za okres od pierwszego do przedostatniego okresu obrachunkowego. Z reguły będzie to okres od grudnia poprzedniego roku do listopada bieżącego roku, co umożliwia podjęcie decyzji o wyborze formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia następnego roku.

powrót do spisu treści

 

- pomoc w bieżących sprawach

Polega ona na pozyskiwaniu różnego rodzaju zaświadczeń i przygotowywaniu procesów, mających na celu usprawnienie wyliczeń podatkowych oraz księgowych.

Pomoc bieżąca obejmuje także wydawanie opinii podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych, informowanie o wprowadzanych zmianach podatkowych i niezbędnych wprowadzeniach zmian w ewidencji rachunkowej i w ewidencji podatkowej.

W ramach bieżącej pomocy prowadzimy spotkania z klientami, podczas których omawiane są aktualne sprawy przedsiębiorstwa oraz wszelkie ryzyka i korzyści podatkowe wynikające z planowanych lub wprowadzanych przedsięwzięć.

powrót do spisu treści

 

- reprezentacja przed organami administracji publicznej

Reprezentacja ta obejmuje:

- kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, a także reprezentację przed powyższymi organami

- sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo-administracyjnego

- sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie i podpisywanie sprawozdań do NBP, GUS, sprawozdań z zakresu ochrony środowiska

- przygotowanie wszelkich wyjaśnień, odpowiedzi na wezwania organów administracji publicznej

- podpisywanie i prowadzenie postępowań w zakresie interpretacji indywidualnych z zakresu prawa podatkowego

powrót do spisu treści

 

- stałe nadzory podatkowe

Wygodne i praktyczne rozwiązanie

Stałe nadzory doradcze cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, gdyż są wygodną i praktyczną formą współpracy. Umowa o stałej współpracy zapewnia klientom kompleksową obsługę prawno-podatkową oraz umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce.

Bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych

Stały nadzór w zakresie doradztwa podatkowego daje możliwości skorzystania w każdej chwili z opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków, w tym: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń ZUS, należności celnych oraz podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny czy też podatek od środków transportowych i zagadnień podwójnego opodatkowania.

Realizacja usług w ramach umowy o stałej współpracy

W umowie o stałej współpracy zostają określone zasady współpracy oraz zasady rozliczeń. Może być to współpraca polegająca na stałej obsłudze lub też obsłudze w zakresie zgłaszania problemów podatkowych, która będzie wyceniana każdorazowo na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.

 

W ramach umowy o stałej współpracy kontrahent ma możliwość przeprowadzenia telefonicznych, e-mailowych lub bezpośrednich konsultacji w sprawach podatkowych, a w przypadku bardziej złożonych zagadnień - otrzymania pisemnej odpowiedzi na zadane pytanie.

powrót do spisu treści

 

- dokumentacja cen transferowych – dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Ogólną zasadą przepisów polskiego prawa podatkowego jest ustalanie cen w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi na tym samym poziomie, na jakim przyjęłyby podmioty niepowiązane (niezależne od siebie), czyli według cen rynkowych.

Tematyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest elementem umożliwiającym tzw. transfery zysków, co jest wynikiem ustalania cen na innym poziomie aniżeli ceny rynkowe. Dzięki takiemu postępowaniu uczestnicy transakcji mogą wykorzystać to do obniżenia opłat z tytułu podatku dochodowego poprzez przerzucanie między sobą w sposób odpowiedni kosztów i przychodów w zależności od potrzeb poszczególnych podmiotów. Mechanizm ten działa w taki sposób, że podmiot wykazujący straty (które można odzyskać tylko przez okres 5 lat) może je zniwelować poprzez dodatkowe przychody uzyskane od podmiotu i wówczas nie zapłaci podatku. Z kolei podmiot mający duży zysk może zmniejszyć ten zysk poprzez wprowadzenie do ksiąg dodatkowych kosztów, z tytułu których nie zostanie zapłacony podatek, czyli w rzeczywistości zostanie zmniejszone zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Ta sytuacja z punktu widzenia przepływów pieniężnych przyniesie wymierne korzyści finansowe dla podmiotów powiązanych.

 

Jednym z klasycznych przykładów tego rodzaju transakcji może być m.in. zawieranie fikcyjnych umów doradczych (konsultingowych) pomiędzy spółką w Polsce a inną spółką powiązaną w jednym z rajów podatkowych, na mocy których w polskiej spółce powstaje koszt, a w spółce „offshorowej” przychód. Ponieważ koszt wynikający z takiej transakcji przyczynia się do powstania w spółce polskiej straty, to nie jest ona w takiej sytuacji opodatkowana. Z kolei spółka „offshorowa” deklaruje przychód w macierzystym raju podatkowym, gdzie jest on opodatkowany w symboliczny sposób. W ten sposób z punktu widzenia przepływów pieniężnych podmioty osiągają korzyści finansowe poprzez zapłacenie podatku na niewielkim poziomie w stosunku do stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, stanowiącej prawie 20% całości dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

 

Poza tym klasycznym przykładem ceny transferowe są wykorzystywane w wielu obszarach, co jest widoczne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze spółką produkcyjną oraz spółką macierzystą, w którym to układzie spółka produkcyjna zajmuje się wyłącznie produkcją, natomiast spółka macierzysta - pozostałymi obszarami. Wówczas ceny transferowe używane są w bardziej złożonych transakcjach w celu odpowiedniego alokowania poniesionych kosztów, a co za tym idzie - zysków i strat. Ponieważ w pewnym zakresie taka alokacja może uszczuplać wpływy Skarbu Państwa z tytułu podatków, przepisy dotyczące podatku dochodowego zawierają również pewne regulacje odnoszące się do cen transferowych.

 

Zasady podatkowania cen transferowych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

1) podatnik podatku dochodowego, mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2) osoba fizyczna lub prawna, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

   Organy podatkowe oraz organy skarbowe mają prawo weryfikacji zawartych transakcji oraz sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

Fakt sporządzenia dokumentacji cen transferowych, niezależnie od ustalenia poziomu cen według cen rynkowych, czy też na poziomie odbiegającym od poziomu cen rynkowych, chroni podmiot przed nałożeniem kary poprzez naliczenie 50% podatku od osiągniętych przychodów ustalonych na innym poziomie aniżeli cen transferowych.

W przypadku, gdy zawarte transakcje z podmiotami powiązanymi zostaną podważone przez organy podatkowe oraz organy skarbowe, wówczas zgodnie z przepisami prawa podatkowego istnieje ryzyko szacowania przychodów przy zastosowaniu następujących metod:

1) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

2) metoda ceny odprzedaży

3) metoda rozsądnej marży („koszt plus”)

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych powyżej, stosuje się metody zysku transakcyjnego.

Należy pamiętać, że przepisy te stosuje się również odpowiednio do powiązań o charakterze rodzinnym, powiązań wynikających ze stosunku pracy, powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Dokumentowanie cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi w tzw. „rajach podatkowych”.

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko)

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji

4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot

5) wskazanie innych czynników - w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki

6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym

 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy/umów lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p., albo

2) 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3) 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.

 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa powyżej, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota świadczeń (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość 20.000 EURO.

powrót do spisu treści

 

- porady przez Internet

powrót do spisu treści 

 

- wsparcie w zakresie rozliczeń w podatku akcyzowym

powrót do spisu treści

W celu uzyskania informacji o cenie kompleksowej obsługi firmy prosimy złożyć zapytanie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce kontakt.